§ 1.
Klubbens navn: Sundeved rideklub
Forkortelse: SDR
Klubbens hjemsted: Sønderborg kommune

§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved at afholde ridearrangementer og ridekonkurrencer af forskellige art, samt øge at udbrede kendskab til hesten og gennem undervisning at oplære især ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje.
Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive ridecentret på Legbjergvej 7b i Vester Sottrup.

§ 3.

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4.
I rideklubben kan optages aktive-, passive- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år, se dog § 8.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Passive medlemmer har ikke stemmeret i sportslig anliggende.
Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 31. december.

§ 5.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6 A.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fast omfang, dog max. 2 måneder til, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.
For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra Sundeved Rideklub er inhabil.

§ 6 B.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.
På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal af 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6 C
I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan af generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes til Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

§ 7.
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og forfalder til betaling den 5. februar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser og takster, men med ansvar over for generalforsamlingen.

§ 8.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleant.
De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Alle valg gælder for 2 år.
Der afgår hvert lige år 2 og hvert ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.
Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen følgende udvalg på hver 3 medlemmer:

 1. Stævne- og sportsudvalg
 2. Materiale- og anlægsudvalg
 3. Festudvalg

Der afgår hvert lige år 2 personer og hvert ulige år 1 person fra hvert udvalg. Bestyrelsen nedsætter efter behov yderligere udvalg.

§ 9.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende fra et bestyrelsesmedlem.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må hele bestyrelsen være tilstede og deltage i afstemningen.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
Protokollen oplæses på nærmeste bestyrelsesmøde.

§ 10.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og varetager dennes tarv på bedste måde.
Bestyrelsen træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed.

§ 11.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
 10. Valg af stævne og sportsudvalg
 11. Valg af materiale- og anlægsudvalg
 12. Valg af festudvalg
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 14. Eventuelt
 15. Oplæsning af protokol

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og § 6C.
Ved stemmelighed er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12.
Til forandring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision, af 2 på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen, valgte revisorer. En afgår hvert år.

§ 14.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstra ordinære generalforsamling finde sted 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 15.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første generalforsamling skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. 
Ved klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til anden hestesport i Sønderborg Kommune. 

Sundeved Rideklubs love er senest revideret på generalforsamlingen d. 08. maj 2021