§1
Foreningens navn er "Stalden"

Foreningens hjemsted er Sundeved Rideklub, Legbjergvej 7B, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg.

Foreningen har til formål at bistå Sundeved Rideklub ved opstaldning af klubbens og medlemmers ponyer/heste og i videst mulig omfang fungere som opstaldningssted i forbindelse med stævner og andre arrangementer.

Foreningen opstalder udelukkende ponyer/heste, der ejes af aktive medlemmer i Sundeved Rideklub.

§2
Som medlemmer kan optages personer, som er ejer/lejer af boks i Sundeved Rideklub.

Foreningen fører en venteliste over medlemmer, der ønsker at eje/leje en boks. For at blive optaget på ventelisten kræves som minimum at man er passiv medlem i Sundeved Rideklub.

Anmodning om optagelse på ventelisten sker ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af navn, adresse og telefonnummer.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og tre femtedele af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker dette, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

§3
Medlemmer forpligter til at overholde vilkårene i staldkontrakten, bilag 1 eller lejekontrakten, bilag 2.

§4
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem. Det menige medlem vælges for et år ad gangen blandt medlemmerne i stalden.

De øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og kan vælges blandt medlemmer, der er ejer af en boks i stalden.

Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges tillige 2 suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indtræder en suppleant. Suppleanten skal have sit valg bekræftet på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, men øvrigt efter behov, når formanden finder det fornødent eller et bestyrelsesmedlem kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres referat over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen træffer beslutning simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i juni måned efter indkaldelse fra bestyrelsen.

Indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden skal skriftligt meddeles foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Det reviderede regnskab til godkendelse
  3. Godkendelse af budget for det kommende år
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af vedtægterne.

Stemmeberettigede er ethvert medlem, der er ejer/lejer af en boks, og som er myndig og hermed valgbar til bestyrelsen.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen foranlediger referat af generalforsamlingen underskrevet af dirigenten og formanden for bestyrelsen til foreningens medlemmer.

 

§6
Foreningens regnskabsår går fra den 1. juni til den 31. maj.

Regnskabet skal før den årlige generalforsamling være revideret af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

§7
Foreningen forpligter sig udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling ved 2/3 af de afgivne stemmer.

§8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller mindst 1/5 af de stemmeberettigede indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§9
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning forholdes med formuen som følger: Et eventuelt overskud tilfalder Sundeved Rideklub.De reviderede vedtægter vedtaget på generalforsamling den 20. juni 2011.